I.OPĆI UVJETI

Ovi opći uvjeti sastavni su dio ugovora koji je sklopio OSKAR TRAVEL d.o.o.,Perkovčeva ulica 30, 10430 Samobor, OIB:
13335727965 (u daljnjem tekstu Oskar) ili u njeno ime ovlaštena agencija, i putnik, koji podnosi zahtjev za turistički paket u organizaciji agencije Oskar. U slučaju da je pojedinačna odredba programa regulirana različito od tih općih uvjeta, primjenjuju se odredbe utvrđene u programu.
U slučaju telefonske prodaje ili prodaje putem interneta, smatra se da je putnik prihvatio uvjete ovih općih uvjeta u trenutku kada je telefonski ili internetom naručio putovanje. S odredbama općih uvjeta, putnik može biti upoznat na web stranici www.agencija-oskar.hr i www.agencija-oskar.si gdje su posebno označeni i dostupni.
Naručitelj ili putnik je svaka osoba koja je izvršila valjanu rezervaciju ili kupnju/plaćanje paketa.
Ovi opći uvjeti ne primjenjuju se na kupnju zrakoplovnih karata i prodaju turističkih paketa u organizaciji drugih ponuditelja, gdje Oskar djeluje kao posrednik. U tom slučaju, putnik je vezan općim uvjetima organizatora ili zračnog prijevoznika i međunarodnog zakonodavstva u ovom području. Ovi opći uvjeti ne primjenjuju se na osiguranje zdravstvenog osiguranja s asistencijom u inozemstvu gdje Oskar djeluje kao posrednik. U tom se slučaju primjenjuju opći uvjeti društva za osiguranje.

 

II. PRIJAVA I UGOVOR

Na turistički paket u organizaciji agencije Oskar, putnik se može prijaviti u Oskaru ili bilo kojoj ovlaštenoj agenciji. Program putovanja smatra se ponudom. Na temelju ponude putnik je pismeno ili usmeno prijavljen na odabrani turistički paket. Prilikom prijave putnik primi dokument Oskar (faktura/putni ugovor) u kojem se prikazuju sve informacije o uplaćenom turističkom paketu i dodatnim uslugama, kao i raspored plaćanja i svi mogući drugi dogovori. Putnik je dužan pregledati dokument i u slučaju neslaganja ili kakve pogreške,da se ga reklamira u roku od jednog dana od izdaje istog. Smatra se da je ugovor sklopljen plaćanjem prvog obroka (predujam). Putnik je dužan dostaviti tražene informacije u trenutku prijave i dostaviti dokumente koji se zahtijevaju prilikom prijave na paket aranžman i izvršiti plaćanje u skladu s odredbama ovih općih uvjeta. U slučaju da putnik ne naznači točne informacije u trenutku prijave, odgovoran je za sve troškove ili posljedice koji proizlaze iz netočnih podataka.
Prijava putnika je obvezujuća. Od nje može odstupiti u skladu s odredbama o otkazivanju putovanja putnika. Obvezujuća prijava je svaka koja osim plaćenog 1.obroka -avasnsa, bude dostavljena u usmenom ili pisanom obliku, koja sadrži ime i prezime putnika i drugih sudionika, broj kreditne kartice ili identifikaciju drugog platnog instrumenta, plaćanje ili djelomično plaćanje cijene paket aranžmana ili drugo konkludentno djelovanje u kojem se navodi da je putnik proslijedio obvezujući zahtjev i prijavu.
Navedeni uvjeti ne odnose se na turističke pakete koje organizira Oskar za zatvorene grupe ili za turističke pakete po narudžbi (individualne ponude). U tom se slučaju putni program smatra ponudom i, na temelju ponude, putnik se u pisanom obliku registrira u paketu ispunjavanjem obrasca/ zahtjeva posebno oblikovanog na temelju uvjeta programa ili bilo koje druge pisane potvrde. Ispunjavanjem obrasca za prijavu ili predočenjem osobnih podataka putnika smatra se da je ugovor sklopljen i putnik je dužan podmiriti sve troškove u skladu s uvjetima otkazivanja putnika s obzirom na moguće otkazivanje paket aranžmana.
U skladu s ugovorom, Oskar je dužan putniku pružiti sadržaj i značajke kako je najavljeno u ugovoru u vezi sa paket aranžmanima te voditi brigu o pravima i interesima putnika u skladu s dobrom poslovnom praksom.
Putnik je dužan voditi brigu da sam, njegovi osobni dokumenti i njegova prtljaga ispunjavaju uvjete utvrđene graničnim, carinskim, sanitarnim, monetarnim i administrativnim propisima. Oskar ima pravo odbiti prijavu putnika za kojeg može pretpostaviti da ti uvjeti nisu ispunjeni ili da ne bi ispunjavao tijekom putovanja.

 

III. TROŠKOVI REZERVACIJE I USLUGE

Oskar naplaćuje za svoje usluge naručitelju standardne troškove rezervacije i troškovaeza sastav ponude u prodaji turističkih paketa posebno za svaku rezervaciju. Za svaki paket Oskar može odrediti drugačije rezervacijske troškove. U slučaju složenijih ponuda, po želji za pojedinačna putovanja, Oskar može putniku naplatiti troškove rezervacije u iznosu 155 Kn / 21,00 EUR . Ako putnik ne prihvati ponudu, trošak rezervacije se neće vratiti.

 

IV. PRODAJA ZRAKOPLOVNIH KARATA

Prodaja zrakoplovnih karata podliježe uvjetima koje je odredio prijevoznik. Putnik je obaviješten o stanju prodaje zrakoplovnih karata prije ili u trenutku kupnje od strane Oskara. Prilikom prodaje zrakoplovnih karata, Oskar nastupa kao posrednik za ugovaranje i plaćanje . U tom slučaju, putnik je vezan općim uvjetima organizatora ili zračnog prijevoznika i međunarodnim propisima na ovom području. Oskar nije odgovoran za provedbu leta i nije odgovoran za izbor prijevoznika od strane putnika. Sam putnik odabire prijevoznika za svoje želje i kriterije i odgovara za njegov izbor. Oskar je odgovoran za pružanje putniku sve potrebne informacije koje su mu potrebne za putovanje. Putnik može dobiti informacije o proizvodima i uslugama koje agencija pruža ,osobno u objektu, e-mailom, telefonskim pozivima i na web stranici. Svaki proizvod diktira svoje uvjete rezervacije, za koje se smatra da je putnik sa njima upoznat prilikom rezervacije.
Usluga Oskar agencije je završila nakon što je putniku posredovala potvrdu rezervacije i izdala zrakoplovnu kartu . Od tog trenutka nadalje je putnik u izravnom odnosu s odgovornim zračnim prijevoznikom. S obzirom na moguće neizvršenje ili nedostatak provedbe leta putnik zahtjev za naknadu plaćene zrakoplone karte potražuje direktno od prijevoznika.

V. PLAĆANJE

Za dan plaćanja smatra se dan kada putnik izvrši polog izravno Oskaru ili ovlaštenoj agenciji, ili kada Oskar primi uplatu na transakcijski račun. Putnik plaća 30% cijene putovanja prilikom prijave. Ostatak putnik plaća najmanje 10 dana prije početka putovanja, osim ako je drukčije predviđeno u dokumentu Oskara (ugovor, račun). Pravovremeno plaćanje znači potvrđenu rezervaciju. Ako putnik ne plati u dogovorenom roku, to znači otkazivanje paket aranžmana i razumno koristi odredbe o otkazivanju paket aranžmana putnika.
Putnik se obvezuje platiti razliku koja bi proizašla iz mogućeg pogrešnog izračuna na izdanom Oskarovom dokumentu, a Oskar agencija obvezuje se vratiti putniku eventualni preplaćeni iznos koji proizlazi iz pogreške u izračunu. Ta obveza vrijedi do isteka financijske godine.
U programu Oskar može odrediti da putnik plaća određene usluge koje će se obavljati na licu mjesta, njegovom predstavniku (“obvezna nadoplata na licu mjesta”). U tom slučaju Oskar ne djeluje kao organizator ili posrednik, već samo kao posrednik. U tom slučaju putnik na licu mjesta provodi sve zahtjeve za potraživanje isključivo od pružatelja usluga.
Ako je putni paket aranžman rezerviran za putnika, kod ovlaštene agencije, podliježe svim odredbama ove točke također i ovlaštena turistička agencija.

 

VI. CIJENE

Cijene turističkog paket aranžmana određuju se programom i vrijede od datuma objave do promjene programa. U cijenu su uključene usluge koje su navedene u turističkom paketu. Putniku je važeća cijena na dan izdavanja ugovora/fakture.
U skladu s primjenjivim pravom, Oskar također može promijeniti tu cijenu nakon sklapanja ugovora zbog promjena tečaja ili zbog promjena tarifa prijevoznika koje utječu na cijenu paket aranžmana. U slučaju promjene cijene navedene u ovom naslovu, agencija će obavijestiti putnika ili ovlaštenu turističku agenciju, koja je izvršila rezervaciju, najkasnije 20 dana prije polaska. te izdati dodatni dokument (račun) koji je putnik dužan platiti prije polaska .
Promjena cijene tečaja izračunava se kao razlika u vrijednosti tog dijela troškova izraženih/obračunatih u stranoj valuti i obračunava se po tečaju (1) strane valute na dan pripreme paketa (zakazana cijena po ponudi) i (2) na dan pripreme obavijesti o promjeni cijene (obično 20 – 23 dana prije polaska) Za konverzija se uzima u obzir tečaj Narodne banke.
Ako povećanje ugovorene cijene premašuje 8 posto cijene paket aranžmana, potrošač može odustati od ugovora bez povrata štete. U tom slučaju agencija će putniku vratiti uplaćeni iznos.
Isto tako u programu turističkog paket aranžmana, Oskar postavlja osnovnu cijenu za određeni broj putnika,koji se može promijeniti u primjeru da se na putovanje prijavi manji broj putnika. Oskar u programu navodi tu dodatnu cijenu u obliku “obvezne nadoplate u slučaju veličine grupe od/do osoba”. Agencija će naplatiti početnu cijenu putovanja prilikom prijave. Ukoliko nastupe uvjeti za promjenom cijene iz naslova “manje grupe”,putnik ne može odstupiti od ugovora jer je bio upoznat time kod prijave.

 

VII. CIJENE ZRAKOPLOVNIH KARATA

Cijene proizvoda navedenih na web stranicama i reklamnim materijalima informativne su prirode. Točne cijene pojedinih proizvoda daju se putnicima u uredu, putem telefona ili e-maila. Cijene koje putnik primi u ponudi uključuju naknade i pristojbe, osim ako nije drugačije predviđeno za prirodu usluge ili proizvoda. Posredovane cijene zrakoplovne karte od strane Oskara vrijede samo na dan rezervacije! Zrakoplovna karta može se izdati u određenom roku, ali zračni prijevoznik zadržava pravo promjene cijene.

 

VIII. ARANŽMANI U KOJIMA OSKAR NIJE ORGANIZATOR

U slučaju da Agencija Oskar nije organizator paketa, djeluje kao posrednik. U tom slučaju, informacije dobivene od organizatora turističkog paketa pruža putniku i pomaže mu u prijavi. Uvjeti prijave, plaćanja i eventualnog otkazivanja paket aranžmana su u skladu s važećim uvjetima organizatora putovanja. Organizator turističkog paketa naveden je na Oskarovom dokumentu. Smatra se da Oskar prodaje takve turističke pakete u tuđe ime i za tuđi račun. Moguću pritužbu uređuje putnik s organizatorom putovanja, a Oskar agencija nudi svu potrebnu pomoć.

 

IX. POSEBNE USLUGE

Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu paketa (jednokrevetna soba, posebna prehrana, druga nadoplata po želji…) ili postoje dodatne doplate u programu (vize, ostali troškovi itd.), koje putnik plaća zasebno, osim ako u programu nije drugačije navedeno.
U slučaju da se posebne usluge pružaju u određenom turističkom paketu, putnik će izraziti želje za te usluge u trenutku prijave i doplača ih uz cijenu putovanja. Objavljene cijene posebnih usluga vrijede samo u slučaju ugovaranja i plaćanja tih usluga prilikom prijave za putovanje. Tijekom putovanja putnik plaća posebne usluge vodiču putovanja ili predstavniku agencije Oskar na mjestu gdje se usluga pruža, u odgovarajućoj valuti, i ako je još uvijek moguće upisati se tijekom putovanja, po cijeni koja vrijedi na licu mjesta
Ako se sam putnik prijavi na turistički paket, može dozvoliti agenciji Oskar pronaći mu suputnika sa kojim će dijeliti sobu ili koji je voljan dijeliti svoju sobu. Međutim, pojedinačno prijavljenom putniku potrebno je naplatiti jednokrevetnu sobu prilikom prijave. U slučaju da se utvrdi da putnik može dijeliti sobu, putniku se vraća nadoplatu za jednokrevetnu sobu nakon putovanja. U slučaju da su dva, zajedno u sobi, prijavljeni na turistički paket, a jedan od njih je otkazan prije putovanja, drugi putnik snosi troškove dodatne nadoplate ako nije moguće pronaći drugog putnika.

 

X. OSIGURANJE OD OTKAZA

Putnik se kod prijave može odlučiti uplatiti osiguranje od otkaza putovanja. Uvjeti osiguranja se općim uvjetima osiguravajućeg društva i u skladu sa važećim cjenikom.

 

XI. PUTNIKOVA PROMJENA UGOVORA ILI OTKAZ TURISTIČKOG PAKETA

Putnik ima pravo zahtijevati promjenu ugovora (npr. promjenu imena, dodatne usluge, promjenu smještaja itd.) nakon njegova sklapanja, a Agencija Oskar dužna je provjeriti je li to uopće moguće. U slučaju promjene ugovora na zahtjev putnika, agencija Oskar može putniku za promjenu naplatiti administrativne troškove u iznosu od 155 Kn/21,00 EUR, osim ako ovim općim uvjetima nije drukčije određeno. U slučaju da zbog promjene nastanu dodatni troškovi (npr. promjena zrakoplovne karte), putnik ih je dužan platiti.
Putnik ima pravo raskinuti turistički paket u agenciji u kojoj se je prijavio ili izravno na mjestu prijave u agenciji Oskar. U slučaju kada putnik otkaže turistički paket, Oskar ima pravo na povrat troškova koji ovise o preostalom vremenu do početka putovanja. U svakom slučaju, putnik je dužan nadoknaditi Oskaru administrativne troškove rezervacije u iznosu od 155 Kn/ 21,00 EUR. Ako u programu nije drukčije navedeno, primjenjuju se otkazani troškovi:

Za turističke pakete:
• Otkazivanje do 45 dana prije polaska, 20% cijene aranžmana,
• Otkaz od 44 do 30 dana prije polaska, 30% cijene aranžmana,
• Otkazivanje 29 do 22 dana prije polaska, 50% cijene aranžmana,
• Otkazivanje 21 do 15 dana prije polaska, 80% cijene aranžmana,
• Otkazivanje najkasnije 15 dana prije polaska, 100% cijene aranžmana.

Za jednodnevne turističke pakete:
• Otkazivanje do 30 dana prije polaska, 10% cijene aranžmana,
• Otkaz od 29 do 22 dana prije polaska, 20% cijene aranžmana,
• Otkazivanje 21 do 15 dana prije polaska, 30% cijene aranžmana,
• Otkazivanje 14 do 8 dana prije polaska, 50% cijene aranžmana,
• Otkazivanje 7 do 1 dan (24 sata) prije polaska, 80% cijene aranžmana,
• Otkazivanje po danu (manje od 24 sata), 100% cijene aranžmana.

Neovisno o gore navedenim troškovima otkazivanja, troškovi otkaza mogu se razlikovati ako agencija Oskar diktira uvjete za organiziranje putovanja, a koji stoga podliježu primjenjivim uvjetima prodaje i/ili ih zahtjevaju poslovni partneri.
Neovisno o gore navedenim troškovima, troškovi otkazivanja mogu se razlikovati i ako su navedeni u paketu ili ugovornom programu.
U trenutku otkazivanja turističkog paketa prije polaska putnik će dostaviti pismeno otkazivanje ili potpisati obavijest koju je izdao Oskar. Ako putnik odbije potpisati ili potvrditi ovaj dokument, smatra se da putovanje nije otkazano.
Tijekom putovanja putnik može otkazati turistički paket na njegov zahtjev. Ako putnik prekine putni paket prilikom putovanja, on nema pravo na povrat troškova ili povrat novca, ni djelomično, niti u cijelosti. Ukoliko putnik promijeni program putovanja u okviru programa koji je sastavni dio ugovora s Oskarom, smatra se da je putnik raskinuo ugovor tijekom putovanja. U tom slučaju, putnik je odgovoran za troškove i štetu koju je prouzročio. U slučaju promjene programa po vlastitoj želji ili zbog više sile, ali bez razloga zbog kojih je odgovorna agencija Oskar putnik nema pravo tražiti naknadu ili sniženje cijena .
Agencija može, u bilo kojem trenutku prije ili na dan odlaska, odbiti osobu, pri procjeni da putnik može ugroziti zdravlje ili imovinu sebe ili drugih, ili na koje je, na odlasku, jasno utjecao alkohol, droga ili druge takve tvari. U tom slučaju Oskar je vođen uvjetima otkaza putnika.
Oskar ima pravo zahtijevati od putnika da ne putuje sa skupinom, ako se ne pobrine osobno, da njegove osobne isprave i prtljaga zadovoljavaju uvjete utvrđene granicom, carinom, sanitarnim, monetarnim i drugim propisima, ili ako je na njega jasno utjecala alkohol, droga ili druge takve tvari, ili ako se ponaša nepropisno prema drugim putnicima i njegovu eliminaciju zahtijeva skupina. U tom slučaju Oskar je vođen uvjetima otkaza putnika.
Oskar će tražiti svu štetu prouzročenu neprikladnim ponašanjem na putovanju ili tijekom trajanja paketa.
Iznos troškova otkazivanja paket aranžmana u slučaju da Oskar nije organizator putovanja određen je općim uvjetima ili drugim aktom organizatora.

 

XII. PROMJENA PROGRAMA ILI OTKAZIVANJE ORGANIZATORA

Oskar agencija zadržava pravo raskinuti paket aranžman u skladu s važećim zakonodavstvom ako se minimalni broj putnika navedenih u programu ne prijavi na naveden turistički paket.

Agencija obavješćuje putnika o prekidu ugovora ako minimalni broj putnika nije prijavljen, najkasnije:
– 20 dana prije početka turističkog paketa u trajanju duljem od 6 dana,
– 7 dana prije početka turističkog paketa u trajanju od 2 do 6 dana,
– 2 dana (48 sati) prije početka turističkog paketa koji traje manje od 2 dana.

U slučajevima kada Agencija Oskar/ Oskar Travel izričito pismeno jamči odlazak, ne može otkazati putovanje, osim ako se prijavi manji broj putnika od onoga minimalno predviđenog programom.
Agencija Oskar /Oskar Travel zadržava pravo na potpuno ili djelomično odustajanje od ugovora ako prije izvođenja ili za vrijeme izvođenja programa nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće očekivati, ukloniti ili ih izbjeći, a za Agencija Oskar /Oskar Travel one predstavljaju utemeljeni razlog zbog kojeg ne bi sklopila ugovor kada bi te okolnosti postojale i pri sklapanju ugovora.
Agencija Oskar /Oskar Travel može otkazati ugovor, odnosno odustati od ugovora i tražiti naknadu štete od putnika koji izravno krši odredbe ugovora koji je s njom sklopio, prije svega ako se utvrdi da je putnik namjerno dao pogrešne podatke o broju putnika ili njihovoj starosti, odnosno ako je za vrijeme putovanja došlo do promjena, a putnik o tome nije izvijestio Agencija Oskar/ Oskar Travel.
Agencija Oskar /Oskar Travel zadržava pravo (i ne odgovara) za promjene dana i vremena odlaska, odnosno za otkazivanje putovanja zbog promjene avionskog voznog reda ili nastupanja više sile kao i pravo na promjenu smjera putovanja ako se promijene uvjeti putovanja (novi vozni red, nesiguran položaj u zemlji u kojoj je program organiziran, prirodne nesreće i drugi nepredviđeni uzroci na koje Agencija Oskar /Oskar Travel ne može utjecati), bez posebne odštete i prema važećim propisima u putničkom prometu.
Odgovornost Agencije Oskar /Travel ograničena je jedino na neizvođenje određenog dijela programa, u dijelu koji znači odgovarajuće materijalne troškove. Agencija Oskar /Oskar Travel ne odgovara za nematerijalnu štetu koja bi mogla nastati s naslova kašnjenja, otkazivanja ili promjene prijevoza ili prijevoznog sredstva. Agencija Oskar /Oskar Travel ne može preuzeti odgovornost za promjene programa zbog nastupanja bilo kakve više sile tijekom putovanja. U tim slučajevima putnicima može osigurati usluge u promijenjenom obliku s obzirom na postojeće mogućnosti i/ili drugi objekt jednake ili više kategorije.
U slučaju da Agencija Oskar/ Oskar Travel otkaže turistički paket, putnik ima pravo na cjelokupni povrat uplaćene cijene aranžmana, no nema pravo na povrat troškova za vizu ili troškova cijepljenja, a što je bilo zahtijevano programom. O bilo kakvoj naknadnoj promjeni programa Agencija Oskar /Oskar Travel odmah obavještava putnika.
U slučaju da stanje na licu mjesta ne dopušta Agenciji Oskar /Travel smještaj putnika u naručenom objektu, Agencija Oskar/Travel može smjestiti putnika u istom mjestu u drugi objekt iste ili više kategorije.

 

XIII. PROMJENE ILI OTKAZI ZRAKOPLOVNIH KARATA

Promjena proizvoda ili usluge (npr. promjena datuma, odredišta…), ali samo ako to dopuštaju uvjeti proizvoda ili usluge. Svaka izmjena povezana je s dodatnim troškovima navedenima u uvjetima pružatelja proizvoda ili usluge i o kojima je putnik prethodno bio svjestan te jesu li omogućeni uvjeti promjene.
Putnik ima pravo otkazati proizvod ili uslugu u bilo kojem trenutku, ali u trenutku otkazivanja otkazni troškovi pod uvjetima svakog proizvoda ili usluge stupaju na snagu.
Kada je zrakoplovna karta odobrena, putnik pretpostavlja da se putnik, zbog određenih okolnosti (koje se mogu pojaviti u njegovoj uskoj obitelji ili u njegovoj u neposrednoj blizini), putovanje može isplatiti. Uvjeti povlačenja određuju se općim uvjetima društva za osiguranje i u skladu s važećim cjenikom.
U slučaju da zračni prijevoznik otkaže let, putnik ima pravo na puni povrat uplaćene cijene, ali nema pravo na povrat troškova vize potrebne za ulazak u zemlju u kojoj treba putovati, troškove zatraženih cijepljenja ili trošak plaćenog pologa.
U bilo kojoj promjeni ili otkazivanju, Oskar ima pravo na povrat administrativnih troškova u iznosu od 15,00 EUR.

 

XIV. PUTNE ISPRAVE

Putnik mora imati važeću putovnicu ili drugu valjanu ispravu za ulazaku zemlju u kojoj ili preko kojeputuje. Putnik je dužan paziti na sve odredbe o valjanosti putne isprave. Valjanost dokumenta uzima se u obzir na POSLJEDNJI dan putovanja! Agencija nije odgovorna za bilo kakve neugodnosti ili prisilni prekid putovanja putnika pod ovom glavom.
Putnik je dužan dobiti vizuza mene koja je potrebna za tezemlje. U slučaju da je putnik reguliran Oskarovom vizom, to ne opravdava uspjeh dobivanja vize. Troškovi dobivanja viza agencija Oskar Traveller se ne vraća. U slučaju odbijanja ulaska u zemlju ili drugih prepreka snose sve troškove samog putnika. Smatra se da je putnik reguliran samom vizom ako Oskar ne dostavi sve potrebne dokumente u propisanom roku, bez obzira na to je li putnik već platio pribavljanje tih dokumenata Oskarovoj agenciji.
Zbog zahtjeva u međunarodnom putničkom prijevozu (zrak, brod, autobus…), putnik je dužan pružiti sve potrebne informacije o svim sudionicima putovanja koje primjenjuje prilikom registracije. Podaci moraju biti u potpunosti usklađeni s informacijama u službenim dokumentima koje su sudionici putovanja obvezni nositi sa sobom u skladu s pravilima o prelasku nacionalne granice i relevantnim stranim zakonodavnim aktima. U slučaju da netočni podaci uzrokuju kašnjenje, dodatne troškove ili prekid putovanja drugim sudionicimaputovanja, odgovara na sve troškove sudionika putnika.
Ako putnik izgubi ili je ukraden tijekom putovanja, oni su strogo potrebni za nastavak svog putovanja ili da se vrate u svoju domovinu, putnik će osigurati nove na vlastiti trošak. U slučaju da putnik mora prekinuti turistički paket zbog gubitka ili krađe dokumenata, nema pravo na povrat uplaćenog paketa ili povrat troškova.

 

XV. OBAVIJESTI PRED POLASKOM

Konačnu obavijest putnik prima najkasnije 5 (pet) dana prije polaska. Štetu koju putnik nanese zbog nepotpune ili netočne adrese snosi putnik. U slučaju da putnik ne primi obavijest u navedenom roku, dužan se prijaviti na mjestu prijave i zatražiti je. Pritužbe na zaprimljenu poštu Agencija Oskar ne razmatra.

XVI. ZDRAVSTVENI PROPISI

Putnik je dužan obaviti cijepljenje potrebno za državu putovanja. U slučaju da su određena cijepljenja navedena ili potrebna u programu putovanja, svaki putnik mora dobiti međunarodni certifikat – žutu knjižicu s upisanim cijepljenjima. Agencija Oskar nije odgovorna za bilo kakve komplikacije ili prekide turističkog aranžmana zbog nepoštivanja putnika zdravstvenih propisa zemlje u koju ulazi, kao ni za troškove povezane s tim.

XVII. CARINSKA I DEVIZNA PRAVILA

Putnik je dužan pridržavati se svih carinskih i deviznih pravila Republike Hrvatske/Slovenije, kao i pravila svih drugih zemalja u kojima putuju.Ako zbog nepoštivanja propisa, ne može nastaviti putovanje sam snosi sve posljedice i troškove koji nastaju u vezi s tim njemu i svim drugim putnicima.

 

XVIII. PRTLJAGA

Agencija za prtljagu Oskar nije odgovorna za prijevoz, krađu ili štetu putničke prtljage ili drugih osobnih stvari, dragocjenosti i dokumente iz smještajnih objekata (hotelske sobe, apartmani itd.) i prijevoznih sredstava (zrakoplov, autobusi, brodovi itd.). Obavijest o izgubljenoj ili oštećenoj osobnoj prtljazi prijevozniku ili hotelu podnosi sam putnik njima dirtektno. Prijevoz posebne prtljage (kao što su bicikl, surf, oprema za golf, skije, glazbeni instrumenti itd.) pujmora biti najavljen od strane putnika u trenutku registracije i plaća prijevozniku u skladu s pravilima prijevoznika, osim ako nije drugačije predviđeno u paketu. Sve troškove ili štete koje bi proizašla iz toga snosit će sam putnik.
U slučaju prijevoza putnik ima pravo na besplatan prijevoz određene mase prtljage (po pravilima prijevoznika), a svaki dodatni kilogram naplaćuje se samom putniku na licu mjesta u odgovarajućoj valuti ili prema uvjetima prijevoznika. Djeca do dvije godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage.
U slučaju niskotafternog prijevoznika, masa prtljage koja se dodjeljuje u trenutku prijave obično je niža od one dopuštene za redovite prijevoznike. Naplaćuje se svaki dodatni kilogram. Dopuštena težina osobne prtljage koju putnik uzme u zrakoplovu također može biti niža, a putnici su obaviješteni najkasnije putem obavijesti prije polaska.

 

XIX. INFORMACIJE

Podaci koje putnik dobije na check-in punktu ne obvezuju Agenciju Oskar više od podataka u programu ili ponudi. U slučaju sumnje, pisana ponuda, račun i ugovor o putovanju, pisani podaci ili pisano objašnjenje uvijek se smatraju valjanima.

 

XX. REKLAMACIJE ILI PRITUŽBE

Potnik je dolžan nepravilnosti sporočiti predstavniku Agencije Oskar na kraju samem, ko se zgodijo. V primeru, da bi bila reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni sporočil napake oz. nepravilnosti predstavniku agencije, se šteje, da se je potnik strinjal s tako storitvijo in s tem je izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij. Potnik lahko vloži pisno reklamacijo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena, sicer Agencija Oskar le-te vsebinsko ne obravnava. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik uveljavlja svoj zahtevek.
Oskar je dužan pismeno odgovoriti na pritužbu u roku od 8 dana od primitka. U slučaju lako neispravnogSt i pogreška nije osporen (ili ako putnik nijepodnio sve potrebne dokumente u roku potrebnom za njihovo stjecanje), Oskar je dužan ispuniti zahtjev nakon primitka punog zahtjeva. Dok Oskar ne odluči o pritužbi, putnik se odriče prosljeđivanja bilo koje druge osobe, pravosudne institucije ili pružanja informacija javnim biltenima.
Iznos naknade ograničen je iznosom cijene plaćenog putovanja ili iznosom stvarne vrijednosti neobnovljenih usluga. Ova se odredba ne primjenjuje u slučaju da Oskar ima pravo raskinuti aranžman ili promijeniti program, u skladu s uvjetima ovih općih uvjeta i zakona.
Neovisno o podnesenoj pritužbi, putnik je obvezan podmiriti svoje obveze na temelju računa izdanih za uslugu pruženu u skladu s rasporedom plaćanja i svim naknadama koje se plaćaju nakon podnošenja pritužbe na osobni račun putnika.
Putnik je dužan prijaviti nepravilnosti predstavniku agencije Oskar na licu mjesta kada se pojave. U slučaju da bi se prigovor mogao riješiti na licu mjesta (na primjer, nedostatak čistoće sobe, opreme, lokacije sobe itd.), a putnik nije prijavio pogrešku ili nepravilnosti prema predstavniku agencije, smatra se da je putnik pristao na takvu uslugu i time izgubio pravo na podnošenje naknadnih pritužbi. Putnik može podnijeti pismenu žalbu u roku od dva mjeseca od dana kada je usluga pogrešno izvršena, u protivnom se agencija Oskar ne bavi njezinim sadržajem. Žalba mora biti obrazložena. Putnik bi stoga trebao prigovoru priložiti relevantne dokaze i / ili odgovarajuću potvrdu hotelijera, prijevoznika ili druge relevantne osobe o činjeničnom stanju na temelju kojeg putnik polaže svoj zahtjev.
Oskar je dužan pisanim putem odgovoriti na žalbu u roku od 8 dana od primitka. U slučaju lakog kvara i greška nije osporena (ili ako putnik nije dostavio sve potrebne dokumente u roku potrebnom za njihovu nabavku), Oskar je dužan ispuniti zahtjev po primitku potpunog zahtjeva. Dok Oskar ne odluči o žalbi, putnik se odriče upućivanja bilo koje druge osobe, pravosudne institucije ili davanja informacija u javne biltene.
Iznos naknade ograničen je iznosom cijene plaćenog putovanja ili iznosom stvarne vrijednosti neobnovljenih usluga. Ova se odredba ne primjenjuje u slučaju da Oskar ima pravo raskinuti aranžman ili promijeniti program, u skladu s odredbama ovih općih uvjeta i zakona.
Bez obzira na podnesenu reklamaciju, putnik je dužan podmiriti svoje obveze na temelju računa izdanih za pruženu uslugu u skladu s rasporedom plaćanja i svih pristojbi plaćenih nakon podnošenja prigovora na osobni račun putnika.

 

XXI. ODGOVORNOST ZA TOČNOST ZRAČNIH PRIJEVOZNIKA

Oskar nije odgovoran za točnost zračnih usluga na redovnim ili hitnim letovima, kao ni za kašnjenje zrakoplova, kao i za promjene putovanja putnika koji proizlazi iz takvih kašnjenja. U slučaju da zračni prijevoznik otkaže let prije početka putovanja, putnik ima pravo na povrat uplaćene cijene. U slučaju otkazivanja, putnik nema pravo na povrat troškova vize potrebne za ulazak u zemlju u koju se želi putovati ili troškove cijepljenja koje zahtijeva ta država.

 

XXII. KORIŠTENJE PODATAKA

Oskar sve prikupljene podatke o putnicima zaštićuje u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Agencija radi u skladu s Politikom zaštite osobnih podataka dostupnom na www.agencija-oskar.si.

 

XXIII. ZAVRŠNE ODREDBE

U slučaju spora između stranaka primjenjuje se nadležni sud.

 

Agencija Oskar, d.o.o.
Kranj, u travnju 2020.

 


 

Preuzmite Opće uvjete poslovanja Agencije Oskar u PDF-u.

HRVATSKI JEZIK      SLOVENSKI JEZIK